TR - EN

Kurumsal

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

KAVÇİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak, 6698 SAYILI Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(‘KVKK’) uyarınca ; veri sorumlusu sıfatıyla hangi amaçlarla işlenebileceğini,depolanıp muhafaza edileceğini,yeniden düzenleneceğini,kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda,yurt içinde 3. kişilere aktarılacağını, devredileceğini,sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Bu politikanın temel amacı  KVKK da öngörülen temel ilkelere uygun olarak KAVÇİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından  hukuka uygun bir şekilde  kişisel veri işleme faaliyeti  ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen  sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda Şirket Hissedarları’nın, Şirket Yetkilileri’nin, Ziyaretçilerimizin, Çalışan Adaylarının, İş ortağımız olan Kurumların Çalışanlarının, Hissedarlarının ve Şirket Yetkililerinin, Stajyerlerimizin, Üçüncü Kişilerin ve Varoluş kaynağımız Çalışanlarımızın başta olmak üzere Kişisel verileri şirketimiz tarafından  işlenen kişileri bilgilendirerek şeffaflığı ve saydamlığı sağlamaktır.

Ayrıca;

Kavçim Çimento’nun yürüttüğü ticari faaliyetlerinin mevzuata ve Şirket politikaları doğrultusunda ilgili birimler tarafından tespit edilmesi, planlanması ve yürütülmesi,

Kavçim Çimento’nun İnsan Kaynakları  politikalarının yürütülmesi,

Kavçim Çimento’nun ticari itibarının ve oluşturduğu güven duygusunun korunmasını sağlamaktır.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK madde 5 ve madde 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK madde 5 ve madde 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Kavçim Çimento  tarafından yukarıda belirtilmiş kişisel verilerin işlenme amaçları dahilinde; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVKK madde 8 ve madde 9 çerçevesinde aktarılabilmektedir.

Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin  KVKK’nın  11. Maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı  veri sahibinin kimliğini tespit edici belgeler ile birlikte bizzat elden iletilebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile Bekdemir Mah.Yukarı Bekdemir Sk. No:53 55850, Kavak Samsun/Türkiye adresine gönderilebilir veya ilgili form kavcimcimento.muhasebe@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak  iletilebilirsiniz.

                                                                     

     KVK Politikası             Aday Başvuru Metni            Başvuru Formu          Ziyaretçi Aydınlatma 

     Kişisel Verilerin Korunması                    Kişisel Verilerin Korunması ve               Kişisel Verilerin Korunması ve                   Ziyaretçi Aydınlatma Metni
         ve İşlenmesi Politikası                         İşlenmesi Aday Başvuru Metni                  İşlenmesi Başvuru Formu
              

 

      

 

KAVÇİM ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. TİC. A.Ş.
Bekdemir Mah. Yukarı Bekdemir Sk. No:53-1 55850 Kavak /SAMSUN /TÜRKİYE - Telefon +90 (362) 754 01 00(pbx) Faks +90 (362) 754 01 10


Her Hakkı Saklıdır © 2018